Litteratur

Östad barnhus, minnesskrift från 150-årsjubileet 1924, T Alströmer

Från barnhus till näringsdrivande stiftelse, 2002, Martin Fritz

Natur i Älvsborgs län, Lst 1976 med tillhörande karta

 

Lövskogar i Alingsås, Lst 1987:2, Thomas Appelqvist

Lövskogar i Lerums kommun Lst 1986:5 Thomas Appelqvist

Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län. Lst 1998 (nätet)

 

Områden av riksintresse för Naturvård och friluftsliv Lst 1989 Martinsson P O, 1997

Lavflora och lavvegitation vid Djurgården Nilsson S E,

Vedskalbaggsfauna i håleksområden, Natura 2000-område , SE 0530112, Östad Hillerfors 1992:3, Lst, Östadåsen mm. En vetenskaplig värdering

 

Skogsbruksplaner från 1952, 1965, 1973, 1984 samt 2003 samt därefter årligen uppdaterade Äldre kartmaterial från 1776 och framåt (finns på Östad).

Landsarkivet i Göteborg. Barnhusverksamheten från 1774-1945.

Äldre bokföringshandlingar från 1774, ej komplett efter 1940-talet.

Nyckelbiotopsinventeringar SVS

 

Natura 2000-områden (nätet)

IVL, ett stort antal avhandlingar om ozon

SLU i Skara 1997, Johan Roland m fl.  Delrapport om odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning.

SLU i Uppsala 2000, Tord Johansson. Skogliga försök anlagda på Östad.

Comments are closed