Utbildning

Skolsal

Skolsal för 40 elever

Stiftelsens ändamålsuppfyllelse sker i samarbete med universitet och högskolor.

Årligen besöker drygt 400 elever Östad fördelade på 20 till 25 olika kurser.
Kursverksamheten 2013-2014

  • Från SLU kommer kurser från, Umeå, Uppsala och Alnarp. Östads växlingsrika skogar med delvis stora variationer är en bra grund för utbildningen.
  • Göteborgs universitets utbildning är huvudsakligen knuten till Biologi och Miljövetenskap där stiftelsens Natura 2000-skogar är omtyckta undervisningsobjekt.
  • Högskolan Dalarnas utbildning i kulturgeografi åskådliggörs genom de höga kulturvärdena på Östad.
  • Linnéuniversitetets utbildning utgörs huvudsakligen av skogsbruksplanering men har även inslag av ”mjuka” värden.

Länkar till de olika institutionerna med ansvarig kursledare återfinns under länkar.

På Östads marker har anlagts ett antal olika undervisningsobjekt med huvudsaklig inriktning på plantering av åkermark med lövträd.

Comments are closed