Om oss

Östad Stiftelse

gre22772Östads Stiftelse grundades 1774 genom en donation av direktören för Ostindiska kompaniet, Niclas Sahlgren. Sahlgren hade inköpt gården Östads Säteri med avsikt att där grunda en barnhusverksamhet som skulle ”rädda fattiga föräldrars barn från elände och undergång samt genom tjenlig uppfostran göra dem till trogna arbetare inom jordbruket”.

Barnhusverksamheten pågick fram till 1945 och under åren 1774 till 1945 fick inte mindre än 1.628 barn sin uppfostran och utbildning vid Östads Säteri.

Mellan 1945 och 1987 förlades olika skogliga utbildnings-verksamheter till Östad. Från slutet av 1950-talet till 1960-talets mitt utbildades ett 20-tal skogvaktare per år och från 1966 till 1987 förlades en av länets skogsbruksskolor till Östads Säteri. 1988 träffade stiftelsen två avtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där verksamheten koncentrerades till utbildning och försöksverksamhet inom jordbruk och skogsbruk.

Stadgar

I december 2003 beslutade Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens stadgar innebärande att ändamålsparagrafen fick följande lydelse:

”Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna.”

Den nya ändamålsparagrafen innebar att utbildningen har fått allt större tyngd samtidigt som tidigare försöksverksamhet minskades i omfattning.

Utöver olika fakulteter inom SLU bedriver idag Göteborgs universitet, Linnéuniversitet samt Högskolan Dalarna utbildning förlagd till Östad. Östad besöks årligen av ett 30-tal kurser. Stiftelsen stöder utbildningen med cirka 1 mkr per år i stöd till kursverksamhet förlagd till Östads säteri. Härtill ställer stiftelsen ett 35-tal sängplatser jämte lektionssal till förfogande till de olika kurserna.

Stiftelsen äger idag en areal uppgående till drygt 5.000 ha varav 4.000 ha skogsmark. Av de tidigare arrendegårdarna återstår idag ett 60-tal bostadshus som hyrs ut till allmänheten. En omfattande grus- och bergtäkt bedrivs i egen regi vid Brobacka. Stiftelsen omsätter ca 35 mkr per år.

Styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse bestående av tre ledamöter jämte två suppleanter. Förutom styresmannen ingår ledamöter utsedda av Kungl. Maj:ts orden och länsstyrelsen.

Ordförande i styrelsen är styresmannen som också leder den direkta verksamheten.

I styrelsen ingår också Gunnel Wennberg tidigare Hovrättspresident, Göteborg samt Fredrik Waern, Vänersnäs med Gustaf Ekman, Årnäs och Carl Silfverschiöld, Koberg som suppleanter.

Styresmannen har under 7 generationer kommit från familjen Alströmer. Mellan 1985 och 2016 var Patrik Alströmer styresman på Östad. I enlighet med stadgarna har Thore Alströmer från och med 1 juli 2016 utsetts till styresman för stiftelsen. Stiftelsen har idag 9 anställda.

 

Comments are closed