Uthyrning & Arrenden

Bostäder
Östads stiftelse äger över 60 bostadshus. Merparten av husen är uthyrda som permanentbostäder eller fritidsbostäder. Byggnaderna är ofta vackert belägna vid sjöarna Anten och Mjörns stränder. Många av bostadshusen har centralt vattensystem med vatten från Östad. Vattnet kontrolleras kontinuerligt genom en fastställd kontrollplan. Bland annat tas varje år flertalet vattenprover. Se nedan de senast tagna vattenproverna.

Provrapport Östad 2018-09-03
Provrapport Anten 2018-09-03

Jordbruksarrenden
Stiftelsens åker-och betesmarker omfattar ca 500 hektar. All åkermark är utarrenderad till jordbruksändamål ofta knutet till mjölkproduktion eller till hästar. Sedan 20 år är huvudgården upplåten som hästgård med plats för ett 30-tal hästar.

Tomtarrenden
Stiftelsen äger drygt 100 tomter där hus uppförts på ofri grund. Många tomter är vackert belägna vid eller nära Anten och Mjörn.

Jaktarrenden-Jakträttsupplåtelse
Jakten på cirka hälften av stiftelsens areal är upplåtet genom jaktarrenden. På övrig areal bedrivs det en aktiv och långsiktig viltförvaltning. Stiftelsens marker håller för området goda stammar av älg, dov, rådjur och vildsvin. Jakt efter trofédjur säljs i begränsad omfattning. Årligen arrangeras ett fåtal drevjakter, både i egen regi samt i samarbete med skogsbruksskolor och universitet med utbildningar inom skog och jakt.

Comments are closed