Uthyrning & Arrenden

Bostäder
Östads stiftelse äger över 60 bostadshus. Merparten av husen är uthyrda som permanentbostäder eller fritidsbostäder. Byggnaderna är ofta vackert belägna vid sjöarna Anten och Mjörns stränder. Se separat sida för önskemål om boende.

Många av bostadshusen har centralt vattensystem med vatten från Östad. Vattnet kontrolleras kontinuerligt genom en fastställd kontrollplan. Bland annat tas varje år flertalet vattenprover. Se nedan de senast tagna vattenproverna.
Provrapport Östad 2019
Provrapport Anten 2019

Jordbruksarrenden
Stiftelsens åker-och betesmarker omfattar ca 500 hektar. All åkermark är utarrenderad till jordbruksändamål knutet till spannmåls- och mjölkproduktion. Sedan 20 år är huvudgården upplåten som hästgård med plats för ett 30-tal hästar.

Tomtarrenden
Stiftelsen äger drygt 100 tomter där hus uppförts på ofri grund. Många tomter är vackert belägna vid eller nära sjöarna Anten och Mjörn.

Jaktarrenden-Jakträttsupplåtelse
Jakten på merparten av stiftelsens areal är upplåtet genom jaktarrenden. På övrig areal bedrivs det en aktiv och långsiktig viltförvaltning. Stiftelsens marker håller för området goda stammar av älg, dov, rådjur och vildsvin. Årligen arrangeras ett fåtal drevjakter, både i egen regi samt i samarbete universitet med utbildningar inom skog och jakt.

Kommentarer inaktiverade.