Om oss

Östad Stiftelse

gre22772Östads Stiftelse grundades 1774 genom en donation av direktören för Ostindiska kompaniet, Niclas Sahlgren. Sahlgren hade inköpt gården Östads Säteri med avsikt att där grunda en barnhusverksamhet som skulle ”rädda fattiga föräldrars barn från elände och undergång samt genom tjenlig uppfostran göra dem till trogna arbetare inom jordbruket”.

Barnhusverksamheten pågick fram till 1945 och under åren 1774 till 1945 fick inte mindre än 1.628 barn sin uppfostran och utbildning vid Östads Säteri.

Mellan 1945 och 1987 förlades olika skogliga utbildnings-verksamheter till Östad. Från slutet av 1950-talet till 1960-talets mitt utbildades ett 20-tal skogvaktare per år och från 1966 till 1987 förlades en av länets skogsbruksskolor till Östads Säteri. 1988 träffade stiftelsen två avtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där verksamheten koncentrerades till utbildning och försöksverksamhet inom jordbruk och skogsbruk.

Stadgar

I december 2003 beslutade Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens stadgar innebärande att ändamålsparagrafen fick följande lydelse:

”Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna.”

Den nya ändamålsparagrafen innebar att utbildningen har fått allt större tyngd samtidigt som tidigare försöksverksamhet minskades i omfattning.

Stiftelsen har idag omfattande samarbeten med olika fakulteter inom SLU, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet samt lokala gymnasieskolor. Östad erbjuder ett 35-tal sängplatser, lektionssal och gemensamhets-ytor och besöks årligen av ca 20-25 kurser, ca 500-600 studenter. Därutöver delar stiftelsen även ut stipendier till enskilda studenter samt bidrar till studieresor till lämpliga stadgeenliga platser. Stiftelsen bidrar årligen med ca 1,5-2 Mkr till utbildningen.

Stiftelsen äger idag en landareal uppgående till drygt 5.200 ha varav 4.200 ha skogsmark. Av de tidigare arrendegårdarna återstår idag ett 60-tal bostadshus på landet samt hyresfastigheter i städer som hyrs ut till allmänheten. En grus- och bergtäkt bedrivs i ett helägt dotterbolag, Östad Bergtäkt AB, belägen vid Brobacka. Stiftelsen omsätter ca 20-25 Mkr och bergtäkten ca 30-35 Mkr.

Ledning & Styrelse

Styresmannen har under åtta generationer kommit från familjen Alströmer. Sedan juli 2016 är Thore Alströmer styresman och förvaltare över stiftelsens verksamheten.

Stiftelsen leds av en styrelse bestående av tre ledamöter jämte två suppleanter. Förutom styresmannen ingår ledamöter utsedda av Kungl. Maj:ts orden och Länsstyrelsen.

Ordförande i styrelsen är styresmannen. I styrelsen ingår sedan 2019 som ledamöter Anders Hagsgård, Hovrättspresident i Göteborg samt Carl Silfverschiöld, Koberg. Som suppleanter sitter Gustaf Ekman, Årnäs samt Anna Waern, Vänersnäs.

Kommentarer inaktiverade.