Skog

Skogsinnehavet omfattar ca 4.000 ha skog beläget i fyra kommuner och åtta församlingar. Arealen är delvis splittrad med ett hemskifte omfattade ca 75 % av arealen. Merparten av stiftelsens skogsinnehav är produktionsskogar. Innehavet är kuperat med undantag för de åkermarker som planterades, huvudsakligen på 1940-talet.

I februari 2014 startades ett samarbete mellan fyra fastighetsägare runt Mjörn som gemensamt bildat bolaget Skogsegendomar i Väst AB. I bolaget anställdes en skogsförvaltare, Anders Josefsson, med uppgift att svara för planer, certifieringsfrågor, avverkning, skogsvård samt övrig verksamhet knutna till de fyra ägarnas skog. Utöver Östads stiftelse ingår Öijared, Nääs, Hulta och Uplo Egendom. I januari 2017 anslöt även Uplo Egendom till samarbetet som nu utgörs av fem fastighetsägare. Tillsammans uppgår den förvaltade arealen till cirka 9.600 hektar.

Vårt skogsbruk är FSC® (License Code: FSC-C00528) samt PEFC™ (Logolicence nr: PEFC/S07921 ) certifierat genom Pancert AB.

Områden med särskilt höga naturvärden finns på Djurgården, en halvö på drygt 200 ha som sträcker sig ut i Mjörn öster om Östads säteri. Djurgården utgjorde tidigare av betesmarker ca hälften av halvön utgörs idag av lövskog, också här med stort inslag av ädellövsskogar. Delar av Djurgården liksom ekskogarna norr om Östads säteri ingår i områden som är klassade som natura 2000-områden. Avtal har under september 2014 träffats mellan stiftelsen och länsstyrelsen om framtida åtgärdsplan för att säkerställa Natura 2000-områdena.

SLU Uppsala 2017

Kommentarer inaktiverade.