Information trädfällning för arrendatorer/gränsande markägare


En vanligt förekommande fråga till stiftelsen avser fällning och omhändertagande av träd på eller i närhet av arrenderad tomtmark. Även närliggande fastigheter kan uppleva problem med träd som står på angränsande mark ägd av stiftelsen.

Träd som fallit från stiftelsens fastighet in på angränsande fastighet eller arrendetomt omhändertas inte av stiftelsen utan det är verksamhetsutövaren för den aktuella tomten (angränsande fastighet/arrendator) som är ansvarig för dennes mark/upplåtna tomt. Om trädet skadat annans egendom kan frågan bli ett försäkringsärende.

Om arrendatorn/verksamhetsutövaren har intresse av fällning av ett eller ett flertal träd på arrenderat tomt kan stiftelsen i de flesta fall erbjuda försäljning av trädet på rot, alltså stående. Kostnaden varierar från fall till fall efter överenskommelse med stiftelsen. På grund av begränsade resurser arbetar skogsförvaltningen på Östads stiftelse inte med detta. Stiftelsen har dock ett arbetssätt för att hantera frågeställningen.

 1. Stiftelsen meddelas om önskemålet via mail till thore.alstromer@ostadssateri.se
  I mailet ska framgå: antal träd, storlek på träd samt ett godkännande av eventuella grannar som berörs av fällningen. För att underlätta bedömningen ser vi gärna att bilder samt en planskiss över tomten och träden bifogas.
 2. Stiftelsen avgör priset för trädet/träden. Normalkostnad för normalstort träd med mer än 10 cm i brösthöjdsdiameter på rot är 500 kr inkl. moms. Vid fällning av flera träd ger vi ofta mängdrabatt enligt särskild överenskommelse.
  Om inte bedömning kan göras på bifogade bilder tillkommer 500 kr inkl. moms för ett platsbesök med besiktning. För att eventuellt slippa denna kostnad måste därför bilder skickas med i önskemålet.
 3. Arrendatorn/verksamhetsutövaren ansvarar för fällning av trädet/träden.
  Fällning av träd på Östads stiftelses mark måste utföras av kompetent personal/entreprenör som innehar giltigt motorsågskort. Notera att fällaren av träden enligt svensk lag är skyldig att inneha motorsågskort.
  Vid behov kan stiftelsen rekommendera lämpliga entreprenörer.

Övriga villkor:

 • Beställning av arbete, ansvar och kostnader för arbetet med fällning och tillvaratagande av trädet står arrendatorn för.
 • Östads stiftelse tar och bär inget ansvar för arbetet med trädfällning, bortforsling av ris och återställning av skador vid arbete närliggande till och eller på arrendetomter och eller andra närliggande fastigheter, då arbetet initierats och eller utförts av arrendator och eller annan fastighetsägare och eller deras entreprenör. Östads stiftelse tar heller inga kostnader för detta.
 • Om fallande träd riskerar att åsamka skada på verksamhetsutövarens hus eller annan byggnad nekar stiftelsen inte fällningen och någon ersättning utgår normalt inte heller. Skulle ett av stiftelsens träd redan ha fallit över arrenderad tomt / bostadshus så är det arrendatorns/verksamhetsutövarens ansvar att ta hand om trädet samt hantera eventuell process med försäkringsbolag.
 • Eventuella tillstånd som kan behövas för fällningen (ex. strandskyddsdispens, tillstånd av Trafikverket) inhämtas av arrendatorn eller annan verksamhetsutövare.

Kommentarer inaktiverade.